Na stránke hobbymania.sk používame cookies na zvýšenie funkčnosti a zlepšenie výkonnosti našeho obchodu, pokračovaním v prezeraní súhlasíte s ich používaním. Viac info tu.

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov a práva dotknutej osoby

Identifikácia prevádzkovateľa informačných systémov (ďalej ako „IS“):
Prevádzkovateľom internetového obchodu (e-shopu) www.hobbymania.sk je HOBBYMANIA s.r.o. IČO: 35817232, DIČ: 2020284057, IČ DPH: SK2020284057, sídlo: Tovarnícka 34, 95501 Topoľčany, Slovenská republika.

Vaša dôvera a ochrana vašich osobných údajov sú pre nás veľmi dôležité, preto vždy dodržujeme zákony. Aby sme vám mohli poskytnúť všetky služby, potrebujeme o vás vedieť niektoré informácie s povahou osobných údajov.

Prostredníctvom tejto webovej stránky dochádza  k spracúvaniu osobných údajov na základe zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov  (ďalej len ZnOOÚ) v znení zákona 84/21014 Z.z. (úplné znenie zákona zo dňa 30.05.2014 je uvedené v Zbierke zákonov pod číslom 136/2014 Z.z.). 

My sa týmito zákonmi pri používaní vašich údajov riadime. Vyhlasujeme, že s vašimi osobnými údajmi vždy zaobchádzame v súlade s platnými právnymi predpismi.
Vyhlasujeme, že osobné údaje spracúvame v súlade s dobrými mravmi a konáme spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným zákonom. Váš súhlas si nebudeme vynucovať ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti nami ustanovenej.

Vaše osobné údaje uchovávame bezpečne. Údaje sú umiestnené v chránenej databáze na našom serveri a na serveroch nášho webhostera. Databázu chránime pred poškodením, zničením, stratou, pozmenením a zneužitím. Pri fungovaní e-shopu používame šifrované spojenie, aby údaje neunikli cestou od vás k nám a naopak.


Neukladáme údaje o platobných kartách. Pri platbe za tovar neukladáme žiadne údaje na náš server, transakcie prebiehajú výhradne na stránkach banky, vrátane funkcie "zapamätanej karty". Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva sú realizované cez platobnú bránu priamo na stránkach vašej banky, ktorá nám poskytne len informáciu o vykonaní platby a minimálne nutné údaje aby sme vedeli platbu identifikovať. V žiadnom prípade sa nedozvieme vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok na vašom účte.

Počas vašej návštevy sú v našom e-shope uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. obsah nákupného košíka).

Otázky ohľadom zhromažďovania, spracovania a použitia vašich osobných údajov, alebo žiadosti o zmenu, opravu, blokovanie, alebo vymazanie vašich osobných údajov prosíme zasielajte písomne na adresu HOBBYMANIA s.r.o., Tovarnícka 34, 95501 Topoľčany, e-mail: obchod@hobbymania.sk, alebo volajte v pracovnom čase na tel. číslo: 0917 47 77 79.
Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu, a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe vás nebude možné nijakým spôsobom identifikovať.

Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov sa zhoduje s dobou trvania Vašej registrácie na stránkach e-shopu www.hobbymania.sk. Na účely fakturácie úhrad, evidencie a vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu, na účely vybavenia podaní účastníka, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi je HOBBYMANIA s.r.o. oprávnená viesť evidenciu osobných údajov aj po zániku zmluvy o poskytovaní služby, ktorej ste boli účastníkom.
Ako dotknutá osoba môžete u nás písomne uplatniť všetky Vaše práva podľa ustanovení § 28 a § 29 ZnOOÚ. Ak máte podozrenie, že Vaše osobné údaje sú neoprávnene spracúvané, máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.
Poznámka: V prípade ak nakupujete ako firma / živnostník, nevzťahujú sa na vás ustanovenia zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov.

Názvy informačných systémov (ďalej IS) prevádzkovateľa, v ktorých spracúva osobné údaje dotknutých osôb:
IS E-shop

IS E-shop
Zaznamenávanie osobných údajov zákazníka konkrétneho e-shopu je z pohľadu zákona spracúvaním jeho osobných údajov. Tým dochádza k vytvoreniu informačného systému osobných údajov podľa zákona (ďalej aj „IS e-shop“ alebo „informačný systém e-shop“). Účelom tohto spracúvania osobných údajov zákazníka, fyzickej osoby, je najčastejšie uzavretie kúpnej zmluvy a následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru alebo služby a prípadné poskytnutie iných súvisiacich služieb (reklamačné a iné povinnosti vyplývajúce prevádzkovateľovi e-shopu najmä v súvislosti s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu spotrebiteľa). Právnym základom spracúvania osobných údajov zákazníka v informačnom systéme e-shop je § 10 ods. 3 písm. b) zákona.

Oznamovacia povinnosť
Podľa § 34 ods. 1 zákona sa oznamovacia povinnosť vzťahuje na všetky informačné systémy, v ktorých sa osobné údaje spracúvajú úplne alebo čiastočne automatizovanými prostriedkami spracúvania. Prevádzkovateľ e-shopu, nemá povinnosť oznamovať IS e-shop úradu, nakoľko právnym základom spracúvania osobných údajov v ňom je § 10 ods. 3 písm. b) zákona, prevádzkovateľ si o IS e-shop vedie evidenciu v zákonom stanovenom rozsahu. 


Prehlásenie prevádzkovateľa IS

Prevádzkovateľ vedie evidenciu IS E-shop .

Účel spracúvania osobných údajov prostredníctvom internetového obchodu v IS E-shop Prevádzkovateľ IS spracúva osobné údaje o dotknutých osobách za účelom vybavovania objednávok, a doručovania objednaného tovaru dotknutým osobám. Osobné údaje poskytuje prepravným spoločnostiam uvedeným v objednávkovom formulári.

Registrácia zákazníka a rozsah spracúvaných osobných údajov o fyzickej osobe (dotknutej osobe)
Pred nakupovaním v E-shope nie je potrebné zaregistrovať sa, celý nákup môžete vykonať bez registrácie.

Pri registrácii a/alebo nakupovaní (bez registrácie) je potrebné poskytnúť tieto základné osobné údaje:

  • meno a priezvisko
  • presná dodacia adresa (voliteľne adresy dodacia a fakturačná)
  • telefónne číslo (nutné pre rýchlejší kontakt kuriéra s Vami)
  • e-mailová adresa (nutná pre komunikáciu s Vami)

Nepožadujeme žiadne ďalšie informácie osobného charakteru.

Registrácia v e-shope je výhodná v prípade, že nechcete vždy nanovo zapisovať vaše údaje pri každej návšteve.
Registrácia je nutná v prípade, že chcete využívať výhody nášho vernostného programu.

Tieto údaje (či už ste vykonali nákup ako registrovaný, alebo neregistrovaný zákazník) sú uchovávané v našom účtovnom a fakturačnom systéme podľa príslušných zákonov a predpisov. Sú spracované len pre účely vybavenia a doručenia vašej objednávky, ďalej pre účely vybavenia reklamácie, alebo servisného zákroku. Archivujú sa len na najkratšiu možnú dobu predpísanú zákonom a potom sú automaticky nenávratne likvidované.

Ak si vykonáte registráciu, svoje údaje a ďalšie nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť v sekcii "Prihlásiť sa". Po prihlásení sa cez svoj prihlasovací e-mail a svoje heslo, môžete svoje osobné údaje skontrolovať a v prípade potreby zmeniť, vrátane nastavenia či vám budeme posielať správy.
 
Prístup na účet a ochrana údajov
Prístup na váš účet je zabezpečený vašim vlastným heslom. My vaše heslo nepoznáme a nemáme k nemu žiadny systémový prístup. Vždy by ste mali udržiavať svoje prístupové heslo a ostatné prihlasovacie údaje v tajnosti, neuľahčovať si to automatickým zapamätaním v prehliadači. Pred odchodom od počítača by ste sa vždy mali zo svojho účtu odhlásiť a prehliadač zavrieť.
Ochrana vášho prístupového hesla je na vašej strane a nenesieme žiadnu zodpovednosť za prípadný únik osobných údajov v prípade zneužitia vášho prístupového hesla treťou osobou spôsobený vašou neopatrnosťou.

V prípade, že si želáte zrušiť svoju registráciu, požiadajte nás o to e-mailom. Vaše konto bude do 7 dní od doručenia žiadosti vymazané. Rovnako budú vymazané všetky informácie o vás, týka sa to však len údajov, ktoré sa vymazať smú v zákonom stanovených lehotách.
Prevádzkovateľ IS získava vyššie uvedené osobné údaje o dotknutej osobe / dotknutých osobách  elektronicky a prostredníctvom  internetovej stránky e-shopu.

Poučenie o dobrovoľnosti
Dotknutá osoba poskytuje prevádzkovateľovi IS vyššie uvedené osobné údaje dobrovoľne, bez nátlaku a vynucovania si zo strany prevádzkovateľa.
Registráciou zároveň potvrdzujete, že sme vás v zmysle platných zákonov informovali o tom, že ako predávajúci budeme v procese uzatvárania a plnenia kúpnej zmluvy spracúvať vaše osobné údaje bez vášho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie vašich osobných údajov bude vykonávané v predzmluvných vzťahoch a spracúvanie vašich osobných údajov je nevyhnutné na vybavenie objednávky, dodanie tovaru a plnenie kúpnej zmluvy, v ktorej vystupujete ako jedna zo zmluvných strán.
Zaškrtnutím príslušného políčka „Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov“ pri registrácii vyjadrujete svoj dobrovoľný súhlas so spracúvaním a uchovávaním Vašich osobných údajov, ktoré ste uviedli pri Vašej registrácii, ako aj údajov súvisiacich s Vaším používaním Obchodu (napr. údaje o navštívených sekciách Obchodu, prezeraných a nakúpených produktoch, atď.), na účely priameho marketingu, zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a iných marketingových aktivitách a zlepšovania ponuky našich služieb.

Poskytnutie osobných údajov tretím stranám
V prípade e-shopov sa za tretie strany považujú napr. kuriérske a doručovateľské spoločnosti, a to jednak tie, ktoré poskytujú svoje služby na základe osobitného zákona (napr. zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poštových službách“)) a tiež tie, ktoré sa týmto alebo iným osobitným zákonom neriadia.
V oboch prípadoch však ide o subjekty, ktoré vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dodajú zákazníkovi tovar objednaný v e-shope. Právnym základom spracúvania osobných údajov pri doručení a prípadnej kontrole totožnosti osoby pri preberaní tovaru je zákon (§ 10 ods. 3 písm. b) zákona - zmluva, ktorou si zákazník tovar objednal. Na spracúvanie osobných údajov zákazníka e-shopu na účel dodania tovaru prostredníctvom vybraného doručovateľa nie je potrebný jeho súhlas. Je potrebné dodať, že zákon o poštových službách10 je právnym základom na spracúvanie osobných údajov zákazníka na účely poskytovania poštových služieb (dodanie, vybranie alebo distribúcia zásielky) pre subjekty riadiace sa týmto zákonom.

Prevádzkovateľ IS týmto informuje, že za účelom doručovania objednaného tovaru poskytuje osobné údaje dotknutých osôb v uvedenom rozsahu (meno, priezvisko, adresa doručenia, telefonický kontakt) tretím stranám – prepravným spoločnostiam uvedeným v objednávkovom formulári pri vykonávaní objednávky.
Informácie o vás nepostupujeme tretím stranám ani žiadnym spôsobom nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme iným subjektom, s výnimkou organizácií, ktoré bezprostredne súvisia s vybavením vašej objednávky. Sú to výlučne doručovateľské služby a banky (v prípade on-line platby). Tieto údaje sú vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie vašej konkrétnej objednávky.
V súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov sa predpokladá podľa ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ, že údaje budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám:

  • GLS
  • Slovenská pošta

Úplné znenie súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov
Dotknutá osoba (spotrebiteľ) vykonaním registrácie na webovej stránke internetového obchodu, vyjadrením súhlasu  a odoslaním svojej objednávky prostredníctvom predmetného internetového obchodu, udeľuje, v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z.z., úplné znenie zákona uvedené v zbierke zákonov č. 136/2014 (ďalej len ,,zákon“), súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov poskytnutých pre účely vybavovania objednávok vrátane doručovania objednaného tovaru (prostredníctvom kuriérskych spoločností), prevádzkovateľovi IS, ktorým je: HOBBYMANIA s.r.o., IČO: 35817232, DIČ: 2020284057, IČ DPH: SK2020284057, sídlo: Tovarnícka 34, 95501 Topoľčany, Slovenská republika. Súhlas je udeľovaný zákazníkom (spotrebiteľom) dobrovoľne na dobu neurčitú. Súhlas môže byť kedykoľvek zo strany zákazníka (spotrebiteľa) písomne odvolaný, a to zaslaním odvolania zákazníkom (spotrebiteľom) udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov na adresu sídla prevádzkovateľa alebo elektronicky na emailovú adresu prevádzkovateľa uvedenú na webovej stránke.

Práva dotknutej osoby
Máte právo na základe písomnej žiadosti namietať voči spracovaniu vašich osobných údajov, o ktorých predpokladáte, že sú alebo budú použité pre účely priameho marketingu bez Vášho súhlasu a môžete žiadať o ich výmaz. Máte právo namietať aj voči využívaniu a poskytovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu (aj v poštovom styku).
Svoj súhlas môžete taktiež kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na našu e-mailovú adresu. Bezodkladne po prijatí odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov HOBBYMANIA s.r.o. zabezpečí blokovanie a vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré boli predmetom spracúvania na marketingové účely. V prípade, ak ste sa rozhodli, udeliť nám súhlas na spracúvanie Vašich údajov na marketingové účely, súčasne potvrdzujete, že tento súhlas ste nám udelili dobrovoľne a ste si vedomý/á, že tento súhlas platí až do jeho odvolania, prípadne do skončenia doby spracúvania Vašich osobných údajov.

§28 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z.z.:
(1) Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracú- vanie, d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracú- vania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe sú- hlasu dotknutej osoby.
(2) Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
(3) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.
(4) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
 (5) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
(6) Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania, b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe, c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.
(7) Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
(8) Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,15) jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
(9) Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba podľa § 116 Občianskeho zákonníka.

Súbory cookies
Súbory cookies sú súbory, ktoré sa ukladajú do vášho zariadenia. Tieto súbory nášmu e-shopu umožňujú zaznamenať informácie o vašej návšteve.

Súbory cookies a Vaše súkromie
Používanie cookie súborov neznamená, že nám poskytujete vaše osobné údaje.

Ako zabrániť ukladaniu cookies?
Stačí ak si pred návštevou našich stránok vo svojom prehliadači spustíte funkciu anonymného prehliadania.

Google Analytics a vaše súkromie
Na tejto webovej lokalite sa používa služba Google Analytics, webová analytická služba poskytovaná spoločnosťou Google, Inc. ("Google").  Služba Google Analytics používa cookies, ktoré sú textovými súbormi umiestnenými vo vašom počítači, aby pomohli webovému serveru analyzovať, ako používatelia používajú danú lokalitu. Informácie vytvorené súborom cookie o používaní webových stránok (vrátane vašej IP adresy) budú odosielané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v USA. V prípade aktivácie anonymizácie IP spoločnosť Google skombinuje / anonymizuje posledný oktet adresy IP pre členské štáty Európskej únie, ako aj pre ostatné strany Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch je úplná adresa IP odoslaná a skrátená servermi Google v USA. V mene poskytovateľa webových stránok spoločnosť Google použije tieto informácie na účely hodnotenia vášho používania webových stránok, zostavovania prehľadov o činnosti webových stránok pre prevádzkovateľov webových stránok a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s aktivitou webových stránok a používaním internetu poskytovateľom webových stránok. Spoločnosť Google nebude vašu IP adresu priraďovať k iným údajom, ktoré má spoločnosť Google k dispozícii. Môžete odmietnuť používanie súborov cookie výberom príslušných nastavení v prehliadači. Upozorňujeme však, že ak to urobíte, nebudete mať možnosť využiť plnú funkčnosť týchto webových stránok. Okrem toho môžete zabrániť tomu, aby spoločnosť Google zhromažďovala a používala údaje (súbory cookie a adresu IP) stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača dostupného na stránke https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk.
Ďalšie informácie týkajúce sa podmienok používania a ochrany osobných údajov nájdete na stránke http://www.google.com/analytics/terms/gb.html. Upozorňujeme, že na tejto webovej stránke je kód služby Google Analytics doplnený o "gat._anonymizeIp ()", aby sa zabezpečila anonymizovaná zbierka adries IP (tzv. IP maskovanie).

 

Sledujte nás na Facebooku